مسعود حاج بابایی

انیماتور

مسعود حاج بابایی

مدیر بازرگانی و رسانه

مسعود حاج بابایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انیمیشن تهران

اینستاگرام

تلگرام

واتساپ

Facebook

Linkedin

تویتر