در راستای سیاست های جدید گروه دیما ، تمامی نمایندگی های گروه دیما لغو شده و فعالیت دوستان در همکاری با گروه نرم افزاری دیما در قالب همکاری خواهد بود.

وب سایت جدید گروه دیما شروع به کار کرد، این سایت جدید به منظور تعامل بیشتر با کاربران با امکان ثبت نام و فروش محصولات گروه دیما راه اندازی شده است.

Colorlib